Nasz asortyment:

Mój koszyk:

Zapraszamy do nas:

Regulamin sklepu internetowego www.chemiajacek.pl

Sklep internetowy totunajtaniej.pl prowadzony przez:

Z.E. Jacek Krukowski w Lesznie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Z.E. Jacek Krukowski, ul. Słowiańska 5/2, 64-100 Leszno, NIP 697-103-32-06, REGON 410090000 (odział i odbiór osobisty paczek: ul. Słowiańska 5/2, 64-100 Leszno, nr tel.: +48 603-799-717 zwanym dalej Sklep lub Firma.

Słowniczek:

Firma – Z.E. Jacek Krukowski w Lesznie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Z.E. Jacek Krukowski, ul. Słowiańska 5/2, 64-100 Leszno, NIP 697-103-32-06, REGON 410090000 (odział i odbiór osobisty paczek: ul. Słowiańska 5/2, 64-100 Leszno, nr tel.: +48 603-799-717 zwana dalej również Sklepem;

Sklep internetowy – prowadzony przez Firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.totunajtaniej.pl;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16, poz. 93);

Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

Towar – rzeczy ruchome będące w sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

Siedziba Sklepu – ul. Słowiańska 5/2, 64-100Leszno;

Adres e-mail Sklepu: sklep@totunajtaniej.pl;

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Sklep w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§2. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie (co jest równoznaczne z założeniem konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko , nr telefonu, adres e-mail, login, adres do dostawy oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu e-mail Klienta podanego w trakcie rejestracji na adres e-mail Sklepu: sklep@totunajtaniej.pl

5. Składanie zamówienia może również odbyć się bez założenia konta Klienta. W takim przypadku Klient podaje w trakcie składania zamówienia wszelkie dane wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, /z wyłączeniem loginu i hasła/ oraz składa oświadczenia wskazane w w/w ustępie.

 

§3. Korzystanie ze sklepu – warunki

1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu.

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem Adresu e-mail Sklepu.

3. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień Regulaminu.

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.

 

§4. Towary – informacje ogólne

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu :
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie powyższe, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

§5. Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu, /w sytuacji gdy Klient zarejestruje konto Klienta/,
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w siedzibie Sklepu – wybrać ten sposób odbioru zamówienia /o ile Sklep przewiduje taką możliwość w stosunku do wybranego asortymentu/,
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sklep powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
b) przelewem bankowym przed dostawą (płatność z góry). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie przez Sklep zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sklepu, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji.
c) przelewem natychmiastowym (online). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU.

4. W przypadku płatności z góry Towar może być dostarczony Klientowi kurierem – na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i plik z treścią regulaminu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku braku na stanie Sklepu zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek);

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6. Czas realizacji zamówień

1. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do siedziby Sklepu w przypadku gdy Sklep przewiduje taką możliwość, a klient dokona wyboru tej formy odbioru towaru.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 7. Warunki reklamacji

1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu danego Towaru przez Sklep.

2. Sklep w ciągu 14 kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Siedziby Sklepu i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Siedziby Sklepu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

 

§ 8. Warunki gwarancji

1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Towaru),
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Siedziby Sklepu.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.

5. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 10. Zwrot należności Klientom

1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na podany przez Klienta rachunek bankowy .

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 11. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Klient oświadcza, iż podane przez przy rejestracji dane osobowe są prawdziwe.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce poświęconej polityce prywatności.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, zapach itp.). powyższa okoliczność nie może być przedmiotem reklamacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Siedziby Sklepu.

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 5 tych samych lub podobnych produktów. W przypadku zakupu większej ilości produktów niż określone w zdaniu pierwszym, warunki cenowe oraz dostawy będą ustalane indywidualnie.

7. Znaki firmowe producentów są prezentowane wyłącznie w celach orientacyjnych.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Back to Top
Zapisz i udostępnij koszyk
Twój koszyk zostanie zapisany i otrzymasz link. Ty lub ktoś, kto ma link, może go użyć do odzyskania swojego koszyka w dowolnym momencie.
Powrót Zapisz i udostępnij koszyk
Twój koszyk zostanie zapisany wraz ze zdjęciami, informacjami o produkcie oraz łączną kwotą koszyka. Następnie wyślij go do siebie lub do przyjaciela z linkiem, aby go odzyskać w dowolnym momencie.
Twoja wiadomość został wysłana pomyślnie :)